Slider

Phòng họp Lake side

Size: 12m x 6m / 75 m²

Capacity: - Theatre: 50
- Classroom: 40
- U-shaped: 30
- Party: 50

Tin liên quan